ശിറ്റെമപ്


മെയിന്‍ നവിഗറേന്‍

സുബ്ജെക്ടി ഏരിയ

ക്കീഡ്ശ് ചേണ്ട്റേ

  ളാടേശ്ട് ണേവ്വ്ശ്

  ഊപ്കൊമിങ് ഏവെന്റ്

   മ്മാജ്ജോര്‍ ആച്ടീവ്വീടീഏശ്    മെയിന്‍ നവിഗറേന്‍

    സുബ്ജെക്ടി ഏരിയ

    ക്കീഡ്ശ് ചേണ്ട്റേ

     ളാടേശ്ട് ണേവ്വ്ശ്

     ഊപ്കൊമിങ് ഏവെന്റ്

      മ്മാജ്ജോര്‍ ആച്ടീവ്വീടീഏശ്