JavaScript must be enabled in order for you to use the Site in standard view. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To use standard view, enable JavaScript by changing your browser options.

  • വ്യവസ്ഥകള്‍
 
| പുതുക്കിയത: 15/06/2012

വ്യവസ്ഥകള്‍

ഠിസ് ഒഫ്ഫികിഅല്‍ വെബ്സിറ്റെ ഒഫ് തെ "ശുലഭ് ഏണ്വ്വീശ് ചെന്റ്രെ” ഹസ് ബീന്‍ ദെവെലൊപെദ് റ്റൊ പ്രൊവിദെ ഇന്ഫൊര്മറ്റിഒന്‍ റ്റൊ തെ ഗെനെരല്‍ പുബ്ലിക്. ഠൌഘ് അലല്‍ എഫ്ഫൊര്റ്റ്സ് ഹവെ ബീന്‍ മദെ റ്റൊ എന്സുരെ തെ അക്കുരക്യ് അന്ദ് കുര്രെന്ക്യ് ഒഫ് തെ കൊന്റെന്റ് ഒന്‍ തിസ് വെബ്സിറ്റെ, തെ സമെ ഷൌല്ദ് നൊറ്റ് ബെ കൊന്സ്റ്റ്രുഎദ് അസ് അ സ്റ്ററ്റെമെന്റ് ഒഫ് ലവ് ഒര്‍ ഉസെദ് ഫൊര്‍ അന്യ് ലെഗല്‍ പുര്പൊസെസ്. ഠെ വെബ് കൊന്റെന്റ്സ് അരെ സുബ്ജെക്റ്റ് റ്റൊ ചങെ വിതൌറ്റ് അന്യ് പ്രിഒര്‍ നൊറ്റികെ ഫ്രൊം ശുലഭ് അറ്റ് ശുലഭ് ഏണ്വ്വീശ് വെബ്സിറ്റെ.

 

ഈന്‍ നൊ എവെന്റ് വിലല്‍ ശുലഭ് ഏണ്വ്വീശ് ബെ ലിഅബ്ലെ ഫൊര്‍ അന്യ് എക്ഷ്പെന്സെ, ലൊസ്സ് ഒര്‍ ദമഗെ ഇന്ക്ലുദിങ്, വിതൌറ്റ് ലിമിറ്ററ്റിഒന്, ഇന്ദിരെക്റ്റ് ഒര്‍ കൊന്സെഖുഎന്റിഅല്‍ ലൊസ്സ് ഒര്‍ ദമഗെ, ഒര്‍ അന്യ് എക്ഷ്പെന്സെ, ലൊസ്സ് ഒര്‍ ദമഗെ വ്ഹറ്റ്സൊഎവെര്‍ അരിസിങ് ഫ്രൊം ഉസെ, ഒര്‍ ലൊസ്സ് ഒഫ് ഉസെ, ഒഫ് ദറ്റ, അരിസിങ് ഔറ്റ് ഒഫ് ഒര്‍ ഇന്‍ കൊന്നെക്റ്റിഒന്‍ വിത് തെ ഉസെ ഒഫ് തിസ് വെബ്സിറ്റെ. ഈന്‍ കസെ ഒഫ് അന്യ് വരിഅന്കെ ബെറ്റ്വീന്‍ വ്ഹറ്റ് ഹസ് ബീന്‍ സ്റ്ററ്റെദ് അന്ദ് തറ്റ് കൊന്റൈനെദ് ഇന്‍ തെ രെലെവന്റ് ആക്റ്റ്, റുലെസ്, റെഗുലറ്റിഒന്സ്, പ്പൊലിക്യ് ശ്റ്ററ്റെമെന്റ്സ് എറ്റ്ക്, തെ ലട്ടെര്‍ ഷലല്‍ പ്രെവൈല്.

 

ളിങ്ക്സ് റ്റൊ ഒതെര്‍ വെബ്സിറ്റെസ് തറ്റ് ഹവെ ബീന്‍ ഇന്ക്ലുദെദ് ഒന്‍ തിസ് വെബ്സിറ്റെ അരെ പ്രൊവിദെദ് ഫൊര്‍ പുബ്ലിക് കൊന്വെനിഎന്കെ ഒന്ല്യ്. ശുലഭ് ഏണ്വ്വീശ്  ഇസ് നൊറ്റ് രെസ്പൊന്സിബ്ലെ ഫൊര്‍ തെ കൊന്റെന്റ്സ് ഒര്‍ രെലിഅബിലിറ്റ്യ് ഒഫ് ലിങ്കെദ് വെബ്സിറ്റെസ് അന്ദ് ദൊഎസ് നൊറ്റ് നെകെസ്സരില്യ് എന്ദൊര്സെ തെ വിഎവ് എക്ഷ്പ്രെസ്സെദ് വിതിന്‍ തെമ്. വ്വെ കന്നൊറ്റ് ഗുഅരന്റീ തെ അവൈലബിലിറ്റ്യ് ഒഫ് സുച് ലിങ്കെദ് പഗെസ് അറ്റ് അലല്‍ റ്റിമെസ്.

 

മ്മറ്റെരിഅല്‍ ഫെഅറ്റുരെദ് ഒന്‍ തിസ് വെബ്സിറ്റെ മയ് ബെ രെപ്രൊദുകെദ് ഫ്രീ ഒഫ് ചര്ഗെ. ഃഒവെവെര്, തെ മറ്റെരിഅല്‍ ഹസ് റ്റൊ ബെ രെപ്രൊദുകെദ് അക്കുരറ്റെല്യ് അന്ദ് നൊറ്റ് റ്റൊ ബെ ഉസെദ് ഇന്‍ അ ദെരൊഗറ്റൊര്യ് മന്നെര്‍ ഒര്‍ ഇന്‍ അ മിസ്ലെഅദിങ് കൊന്റെക്ഷ്റ്റ്. വ്വ്ഹെരെവെര്‍ തെ മറ്റെരിഅല്‍ ഇസ് ബൈങ് പുബ്ലിഷെദ് ഒര്‍ ഇസ്സുഎദ് റ്റൊ ഒതെര്സ്, തെ സൌര്കെ മുസ്റ്റ് ബെ പ്രൊമിനെന്റ്ല്യ് അക്ക്നൊവ്ലെദ്ഗെദ്. ഃഒവെവെര്, തെ പെര്മിസ്സിഒന്‍ റ്റൊ രെപ്രൊദുകെ തിസ് മറ്റെരിഅല്‍ ഷലല്‍ നൊറ്റ് എക്ഷ്റ്റെന്ദ് റ്റൊ അന്യ് മറ്റെരിഅല്‍ വ്ഹിച് ഇസ് ഇദെന്റിഫിഎദ് അസ് ബൈങ് കൊപ്യ്രിഘ്റ്റ് ഒഫ് അ തിര്ദ് പര്റ്റ്യ്. ആഉതൊരിസറ്റിഒന്‍ റ്റൊ രെപ്രൊദുകെ സുച് മറ്റെരിഅല്‍ മുസ്റ്റ് ബെ ഒബ്റ്റൈനെദ് ഫ്രൊം തെ ദെപര്റ്റ്മെന്റ്സ്/കൊപ്യ്രിഘ്റ്റ് ഹൊല്ദെര്സ് കൊന്കെര്നെദ്.

 

ഠെസെ റ്റെര്മ്സ് അന്ദ് കൊന്ദിറ്റിഒന്സ് ഷലല്‍ ബെ ഗൊവെര്നെദ് ബ്യ് അന്ദ് കൊന്സ്റ്റ്രുഎദ് ഇന്‍ അക്കൊര്ദന്കെ വിത് തെ ഈന്ദിഅന്‍ ളവ്സ്. ആന്യ് ദിസ്പുറ്റെ അരിസിങ് ഉന്ദെര്‍ തെസെ റ്റെര്മ്സ് അന്ദ് കൊന്ദിറ്റിഒന്സ് ഷലല്‍ ബെ സുബ്ജെക്റ്റ് റ്റൊ തെ എക്ഷ്ക്ലുസിവെ ജുരിസ്ദിക്റ്റിഒന്‍ ഒഫ് തെ കൌര്റ്റ്സ് ഒഫ് ഈന്ദിഅ.